Netwalkerでmozc(OSS版Google日本語入力)を使えた!

By Yoshichika